top of page

Pomáhám lidem domluvit se

Zapsaná mediátorka & facilitátorka & lektorka

Jsem zapsaná na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR a jsem spoluautorkou Rukověti mediátora.

Inspiruji se zkušenostmi získanými v zahraničí a čerpám ze svého právního vzdělání.

Působím zejména v Praze a v Jablonci nad Nisou. 

Jaké služby hledáte?

Mediace

Klienti mediaci využívají, protože jim poskytuje prostor pro konstruktivní rozhovor, díky kterému mohou učinit společná rozhodnutí. Pro někoho je alternativou k soudnímu řízení, pro někoho cestou, jak vyřešit náročnou situaci s kolegy, sousedy, členem rodiny nebo obchodními partnery. Mediace je důvěrná, dobrovolná a flexibilní.

Facilitace

Jako facilitátorka se účastním náročných schůzek, pracovních porad i konferencí. Pomáhám tomu, aby byl společný čas využitý konstruktivně, aby byli do rozhovoru zahrnuti všichni zúčastnění a aby skupina došla k předem definovaným cílům. Klienti se tak můžou plně ponořit do obsahové části setkání a proces nechat v mých rukách.

Kurzy mediace

Těší mě předávat mediační dovednosti dál. Proto trávím pravidelně svůj čas lektorováním základních mediačních výcviků, přípravy na zkoušku mediátora, online nácviků i specializačních kurzů, seminářů a přednášek o mediaci. Na kurzech spolupracuji s kolegy, u kterých vím, že svoji práci dělají kvalitně a profesionálně.

Průběh mediace

1 / Příprava mediace

Nejprve se zkontaktuji se všemi účastníky mediace. Poté společně naplánujeme, co je pro co nejlepší průběh mediace třeba. Můžeme se například domluvit na individuálních přípravných schůzkách nebo vás požádám o vyplnění předmediačního formuláře.

Pokud máte soudem nařízené první setkání s mediátorem, naplánujeme si společnou nebo individuální schůzku, na které budeme mluvit o mediaci a vašich očekáváních. Poté se sami rozhodnete, zda chcete pokračovat.

Mediaci zahájíme podpisem Smlouvy o provedení mediace.

2 / Mediace

Na začátku každý účastník představí, s čím na schůzku přichází. Následně jednotlivá témata probereme. Řeknete, co je pro vás důležité, budete hledat možnosti řešení a vybírat to, které je pro všechny zúčastněné přijatelné. Vaše účast je dobrovolná.

Celý rozhovor je pro mě důvěrný a jako mediátorka jsem nestranná. Jedna schůzka obvykle trvá tři hodiny. Většinou se s klienty potkám několikrát.

Je možné se setkat v mé kanceláři v Praze nebo v Jablonci nad Nisou, ve vašich prostorech nebo online. Na některých mediacích spolupracuji s kolegy v rámci co-mediace.

3 / Dohoda

Obsah i komplexnost mediační dohody záleží na vašem rozhodnutí. Pokud budete potřebovat, aby byla dohoda přímo vykonatelná, je možné využít služeb notáře nebo soudního smíru.

Obchodní mediace

 • Nedodržení smluvních podmínek

 • Vztahy mezi obchodními partnery

 • P2P platformy

 • ...

Firemní mediace

 • Změny ve složení týmů

 • Nastavení fungování

 • Ukončení pracovního poměru

 • Spory mezi kolegy

 • ...

Sousedská mediace

 • Rozdělení podílového spoluvlastnictví

 • Zásahy do společných částí

 • Hluk, vlhkost, stížnosti

 • ...

IP

mediace

 • Licenční poplatky

 • Vlastnictví patentů

 • Vznik ochranných známek

 • Dohody o výzkumu a vývoji

 • ...

Rodinná mediace

 • Péče o děti a styk s nimi

 • Výživné 

 • Rozdělení SJM

 • Fungování ve vztahu

 • ...

Civilní mediace

 • Dědictví​

 • Náhrada újmy na zdraví

 • Pronajímatel a nájemce

 • Právo na ochranu osobnosti

 • ...

Školní mediace

 • Vyjasnění kompetencí a povinností

 • Konflikty mezi studenty

 • Vztahy s rodiči

 • ...

Online mediace

Online mediace není ani lepší, ani horší. Je jiná. Někomu prostředí vyhovuje a funguje pro něj lépe, než se vidět naživo. Někdo na osobní setkání nedá dopustit. 

Facilitace

Pro úspěšně facilitované setkání je zásadní příprava. Z toho důvodu si spolu domluvíme jednu nebo více přípravných schůzek, na kterých probereme cíle setkání a cesty, jak se k těmto cílům nejlépe dostat. Naplánujeme průběh schůzky, vyjasníme si role a kompetence a rozdělíme si úkoly před schůzkou. 

Někdy může z příprav vyplynout, že by bylo užitečné, pokud by mezi některými účastníky proběhla mediace

Schůzku se snažím vést tak, aby byli všichni účastníci do procesu začlenění a zároveň abychom pracovali v domluveném rámci.

Pracovní facilitace

Oddělení velkého korporátu mě oslovilo s tím, že potřebují facilitovat poradu o dalším směřování a nastavení týmu. Vzhledem k náročným posledním měsícům bylo pravděpodobné, že se objeví těžká témata, která by mohla skupinu pohltit a zacyklit. Mým úkolem je poradu vést tak, aby byli všichni slyšeni a porada zároveň vedla ke konkrétním závěrům.

Školní facilitace

S vedením školy se domlouváme, že se zúčastním schůzky zástupců školy s rodiči. Na schůzce bude diskutované téma, které přináší mnoho otazníků a emocí. V průběhu příprav se setkáváme v menší skupině se zástupci jednotlivých názorových proudů a ladíme cíle, harmonogram a informace pro ostatní. Samotné schůzky se pak účastní vyšší desítky osob.  

Facilitace na konferenci

V pracovních skupinách evropské konference se setkávají mladí zástupci členských zemí, politici a reprezentanti neziskových organizací. V průběhu dvou dnů mají díky sérii setkání přijít se závěry na dané téma. S dalšími facilitátory se podílíme na návrhu struktury jednotlivých bloků, podle které pak setkání vedeme. Samozřejmě s jistou dávkou změn a aktivit podle potřeb skupiny. 

Ceník

Mediace

Rodinná mediace

Školní mediace

Civilní mediace

Firemní mediace

Obchodní mediace


​Účastníci mediace hradí výše uvedené ceny rovným dílem, tj. každý jednu polovinu, pokud se nedohodnou jinak.

Ceny jsou stanoveny na hodinu a hradí se dle smlouvy o provedení mediace za každou započatou hodinu mediačního jednání nebo za celý předem domluvený čas. Konkrétní částka závisí na jazyku mediace, složitosti případu a místě setkání.

1.500 - 2.500 Kč

1.500 - 2.500 Kč

1.500 - 2.500 Kč

2.000 - 3.000 Kč

2.500 - 3.500 Kč

Další mediační a facilitační služby

Soudem nařízené 1. setkání

Příprava mediační dohody

Facilitace

* Do zahájení mediace podpisem smlouvy o provedení mediace. 

400 Kč *

dle sazby mediace

1.500 - 2.500 Kč

amcs-0154_edited.jpg

Moje cesta

Před deseti lety jsem objevila mediaci. Absolvovala jsem vůbec první mediační předmět na Právnické fakultě UK. Zapojila jsem do vzniknuvšího spolku Studentská mediace Praha. Téma jsem taktéž odjela studovat na University of Kent do Velké Británie. Do mediace jsem se vrhla po hlavě a naplno.

A tak to také zůstalo. V roce 2019 jsem složila zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti, a patřím tak mezi zapsané mediátory. Mám za sebou stovky odmediovaných hodin. Pracuji v češtině i angličtině. Mám výcviky a zkušenosti ve facilitativní i transformativní mediaci. Baví mě střídat prostředí, takže jednou sedím u stolu s obchodními právníky, jindy s pracovním kolektivem, rozvádějícími se rodiči nebo naštvanými spolužáky. Učím volitelné předměty na právnické fakultě, kde také studuji doktorát. Jsem koučkou soutěžního mediačního týmu právnické fakulty a pomáhám ostatním stát se mediátory. 

Jako facilitátorka podporuji efektivní komunikaci během náročných porad i na evropských konferencích. Je pro mě zásadní, abych svoji práci dělala kvalitně a v souladu se základními hodnotami procesu. Proto se neustále vzdělávám a pravidelně co-mediuji a co-facilituji s kolegy. Díky tomu se mi dostává odborné zpětné vazby a jistoty, že jdu správným směrem.

Spolupracuji

stažený soubor.png
275920598_770161940628702_3241242485913147132_n.jpg
336762107_211477038150614_4365683102501711328_n.png
logo.jpg
LogoMakr-4HpfJV_questrial.png
cropped-cropped-SMP_logo_text_color.png
bottom of page